Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau... - Ảnh 1.

Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau... - Ảnh 3.
Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau... - Ảnh 4.
Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau... - Ảnh 5.

Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau... - Ảnh 7.

Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau... - Ảnh 9.
Văn Tiên
Văn Tiên
Trường Dương
13.02.21